Lovgrundlag:
Der arbejdes ud fra Servicelovens §110:
 
§110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
 
Optagelse på Skovvang sker efter bestemmelserne i servicelovens §110 og kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip - eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene.
 
Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentlig ophold i en boform.
Det er lederen af boformen, der beslutter om optagelse kan finde sted.
 
Målgruppe:
Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter servicelovens §110 spænder fra personer uden bolig (hjemløse) til personer der har en bolig de ikke kan fungere i (funktionelt hjemløse), og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp.
Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.
 
Pladser:
§110 botilbuddet på Skovvang har ca. 45 pladser, der er fordelt i forskellige bygninger og boenheder.
 
Alle værelser er enkeltværelser, undtaget herbergstilbuddet. Værelserne er af forskellig størrelse varierende fra 10 m2 til 20 m2. Halvdelen af værelserne har eget bad og toilet. Der er i samtlige bygninger fællesarealer og vaskefaciliteter. Det er kun tilladt at ryge på egne værelser.
 
 
ASI Forsorg 
På Specialcenter Skovvang er vi tilknyttet ASI Forsorg. ASI står for ”Addicition Severity Index” og er et screeningsværktøj til kortlægning af en brugers sociale, psykiske og fysiske forhold.
Der er 15 forsorgshjem tilknyttet projektet, og ved systematisk brug af ASI Forsorg vil vi kunne opsamle dokumenteret viden om den brugergruppe der er indskrevet, samt opnå viden om den effekt den ydede indsats har.
Formål og mål med ASI Forsorg:
• Under indskrivning på boformen, at kunne tilrette og målrette indsatsen i et samarbejde med brugerne.
• At opnå viden om effekten af den indsats brugerne ydes, under deres ophold på en § 110 boform
• Over tid, at kunne samle data fra ASI screeningerne og derved opnå et samlet overblik over brugergruppen og deres belastninger.
• At opnå evidensbaseret viden om hvor socialt, psykisk og helbredsmæssigt belastede brugerne af § 110 boformerne er, samt at få indblik i brugernes egen vurdering heraf.
 
Under et ophold udfyldes tre skemaer:
-                ASI ved indskrivning (2-14 dage efter ankomst)
-                ASI opfølgning (efter 4 måneders indskrivning) og
-                ASI ved udskrivning (når boligen er kendt eller ved udeblivelse)
 

Kontakt Skovvang

Specialcenter Skovvang
Herningvej 74
7500 Holstebro

Tlf.: 96113636

Sygeafdelingen:
Tlf.: 96113640
 

Mail: skovvang@holstebro.dk

 
Holstebro kommune